SBÍRKA PŘEDPISŮ

ČESKÉ REPUBLIKY


Profil předpisu:

Titul předpisu:

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Citace: 494/2001 Sb.

Částka: 178/2001 Sb.

Na straně (od-do): 11028-11032

Rozeslána dne: 31. prosince 2001

Druh předpisu: Nařízení vlády

Autoři předpisu: Vláda ČR

Datum přijetí: 14. prosince 2001

Datum účinnosti od: 1. ledna 2002

Platnost předpisu: ANO

Pozn. k úč.:

Hesla rejstříku:

Vydáno na základě:

65/1965 Sb. § 133c odst. 7

Předpis mění:

Předpis ruší:


Text předpisu:

494

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 14. listopadu 2001,

 

kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu
a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazuVláda nařizuje podle § 133c odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

§ 1


Zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a postupuje přitom podle vzoru záznamu o úrazu, který je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2


Pro účely hlášení úrazu podle tohoto nařízení je smrtelným pracovním úrazem takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku.

§ 3


(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu


a)

státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

b)

příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,1)

c)

zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,2)

d)

organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,3)

e)

příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,4) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,5) vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní.

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu


a)

územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b)

příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,1)

c)

zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,2)

d)

příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,4) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,5)

e)

příslušné zdravotní pojišťovně,6)

f)

organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu.3)

§ 4


Zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce


a)

příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,4) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,5)

b)

příslušné zdravotní pojišťovně.6)

§ 5


V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení


a)

územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b)

příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru,4) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,5)

c)

příslušné zdravotní pojišťovně.6)

§ 6


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:

 

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

 

PhDr. Špidla v. r.____________________________________________________________

1)

§ 136a zákoníku práce.

2)

§ 38 zákoníku práce.

3)

Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb. a vyhlášky č. 74/2000 Sb.

4)

§ 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

5)

§ 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.

6)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.

Příloha k nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

 

(Příloha není v digitální podobě)