Stačí malá jiskra...


ŠKOLENÍ - BOZP

Ve smyslu § 103, Zák. č. 262/2006Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů je zaměstnavatel povinen:

 • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
 • zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
 • Současně platná legislativní úprava nestanovuje taxativně termíny pro provádění opakovaných školení o BOZP. Všeobecně platí, že školení jsou prováděna při nástupu zaměstnance na pracoviště (před zahájením činnosti) a při změně pracoviště, resp. změně prováděné pracovní činnosti

V praxi je využívána doporučená perioda:

 • Zaměstnanci 1x za 2 roky
  (doporučení: školí proškolený vedoucí zaměstnanec)
 • Vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky
  (doporučení: školí technik BOZP)
 • Dokumentaci ke školení o BOZP tvoří:
  tematický plán a časový rozvrh školení, prezenční listina, příp. test a pro vedoucí zaměstnance je vystaveno Osvědčení o absolvování školení.
 • Specializovaná – profesní školení
  Kromě všeobecných školení o BOZP jsou zaměstnanci, kteří vykonávají profese, u nichž je to požadováno příslušnou legislativou (např. elektrikáři, řidiči mot. vozíků, řidiči profesionálové, topiči, jeřábníci, vazači, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, …), povinni pravidelně absolvovat specializovaná profesní školení. U některých profesí je požadováno rovněž absolvování pravidelných lékařských prohlídek.

SPECIALIZOVANÁ – PROFESNÍ ŠKOLENÍ

Po dohodě jsme schopni zajistit veškerá specializovaná – profesní školení, dle přání a potřeb zákazníka, prostřednictvím některého z našich externích lektorů – specialistů. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

* O bližší informace týkající se rozsahu, případného možného termínu a místa školení nás prosím kontaktujte– možná dohoda individuální formy a podmínek školení.

Potřebná školení provádíme přímo u klienta nebo je možné využít naší školící místnost s kapacitou 40-ti osob.

01_ucebna_small.JPG, 9,6kB 02_ucebna_small.JPG, 9,2kB

cz en  
home   mail