Stačí malá jiskra...


Služby v Požární ochraně

 • zajišťování osoby odborně způsobilé v oboru PO – pravidelné kontroly stavu PO
 • zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí (dále jen PN)
 • projektová činnost (požární bezpečnost staveb)
 • zpracování a vedení dokumentace PO ve smyslu § 27 cit. vyhl. o požární prevenci.
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • odborná příprava preventistů PO a osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • provádění požárního asistenčního dohledu při činnostech se zvýšeným PN
 • vyhotovení písemného POVOLENÍ k provádění jednorázových činností se zvýšeným PN
 • revize požárních vodovodů
 • revize hasicích přístrojů
 • revize požárních klapek
 • revize a kontroly elektrické požární signalizace
 • zajištění protipožárních nátěrů (ocel / dřevo), vč. příslušných atestů
 • provádění požárně – bezpečnostního značení v objektech (dle ČSN ISO 3864, resp. dle Nař. vl. č. 11/2002 Sb.
 • poskytování součinnosti při jednání s orgány Státního požárního dozoru
 • dodávky materiálu – dle potřeb našich klientů.

cz en  
home   mail