Stačí malá jiskra...


PRACOVNÍ ÚRAZ ? CO TEĎ ?

Základním dokumentem podle kterého se postupuje při vzniku pracovního úrazu je NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. VZOR záznamu o úrazu Vám na požádání zašleme.

Postup při vzniku pracovního úrazu

Je třeba jednat klidně, rozvážně, ale rychle

1. Pomoc:

poskytnout první pomoc - uklidnit postiženého - přivolat lékaře (eventuelně zajistit dopravu k lékaři) - dle potřeby přivolat policii, hasiče

2. Zajištění:

zabezpečit místo úrazu (varovné světlo, praporek, zvukový signál) - zajistit okolí místa úrazu (komunikace, stavební díly, zastavit stroj, odpojit energovody …) - zajistit dokumentaci místa úrazu (fotografie, nákres)

3. Ohlášení (vedení organizace, odborové organizaci):

CO - se stalo
KDE - se úraz stal
KOMU - se úraz stal (případně kolik osob bylo postiženo současně)
KDO - hlásí

Další postup - evidence, hlášení a zasílání Záznamu o úrazu (dle Nař. Vl. č. 494/2001 Sb.) :

Zaměstnavatel vede evidenci v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu a postupuje přitom podle vzoru záznamu o úrazu, který je uveden v příloze k tomuto nařízení.

Pro účely hlášení úrazu podle tohoto nařízení je smrtelným pracovním úrazem takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku.

(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu

a) státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

b) příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,

d) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,

e) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona, vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní.

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal,

d) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,

e) příslušné zdravotní pojišťovně,

f) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu.

Zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,

c) příslušné zdravotní pojišťovně.


cz en  
home   mail