Stačí malá jiskra...


BEZPEČNOST PRÁCE

  • Téměř každá pracovní činnost přináší riziko – toto však lze významně omezit. Zákoník práce, Živnostenský zákon a další předpisy včetně mezinárodních ujednání EU a předpisy EN, které se transformují do našeho právního řádu, ukládají všem zaměstnavatelům povinnost seznamovat všechny své zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP).
  • Dále tyto předpisy vyžadují, aby znalost těchto předpisů byla nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů pro výkon práce. K této povinnosti rovněž patří pravidelné ověřování znalostí bezpečnostních předpisů a kontrola jejich dodržování. V neposlední řadě patří k povinnostem zaměstnavatele zajišťovat pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči. Za dodržování těchto předpisů nese odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na ech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění.

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Nař. vl. č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Nař. vl. č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.


cz en  
home   mail