Stačí malá jiskra...


ŠKOLENÍ - PO

 • Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (ve smyslu § 4, odst. 2, 3, Zákona o PO č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů) jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.
 • Povinnost školení zaměstnanců o PO se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.
 • Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti uvedené v § 4, odst. 2 a 3, cit. Zákona o PO, nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.
 • Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany:
 • Zásady provádění školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
  Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně provádí Osoba odborně způsobilá v PO nebo Technik PO, při nástupu do práce a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení vedoucího zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v původním školení. Školení se opakuje nejméně 1 x za 3 roky.
 • Zásady provádění školení zaměstnanců o požární ochraně
  Školení zaměstnanců o PO provádí vedoucí pracoviště při nástupu do práce a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v původním školení. Školení se opakuje nejméně 1 x za 2 roky.
 • Zásady provádění odborné přípravy osob zařazených do prevent. požárních hlídek
  Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (ve smyslu § 24, cit. vyhlášky) se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
 • U opakujících se činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím se odborná příprava preventivních požárních hlídek provádí nejméně 1 x ročně. Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Zásady provádění Odborné přípravy preventistů požární ochrany
  Odborná příprava preventistů požární ochrany (ve smyslu § 25, cit. vyhlášky) se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1 x ročně.
 • Zásady provádění školení zaměstnanců o požární ochraně obsluhy ohlašovny požárů
  Školení zaměstnanců o PO pro osoby, které jsou pověřené obsluhou ohlašovny požárů (ve smyslu vyhl. MV č. 246/2001 Sb ., § 35, odst. 3), provádí Osoba odborně způsobilá v PO, příp. technik PO, a provádí se před zahájením jejich činnosti. Školení se opakuje ve lhůtě nejméně 1 x ročně.
 • Zásady provádění školení zaměstnanců o požární ochraně, kteří jsou pověřeni zabezpečováním PO v době sníženého provozu
  Školení zaměstnanců o PO pro osoby, které jsou pověřené zabezpečováním PO v době sníženého provozu (ve smyslu vyhl.MV č. 246/2001 Sb.§ 23, odst. 4), provádí Osoba odborně způsobilá v PO, příp. technik PO, a provádí se před zahájením jejich činnosti. Školení se opakuje ve lhůtě nejméně 1 x ročně.

Konferenční místnost

O bližší informace týkající se rozsahu, případného možného termínu a místa školení nás prosím kontaktujte – možná dohoda individuální formy a podmínek školení.

Potřebná školení provádíme přímo u klienta nebo je možné využít naší školící místnost s kapacitou 40-ti osob.

01_ucebna_small.JPG, 9,6kB 02_ucebna_small.JPG, 9,2kB


cz en  
home   mail